Tietosuojaseloste

Tämä on Hodma:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.12.2019

1. Rekisterinpitäjä

Hodma (Y-tunnus: 3009913-6)

Piilipuuntie 15 A 16, 02250 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hodan Mohamed

050 4724080 

Hodan@hodanjahalla.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja uutiskirjeiden tilausrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 – henkilön suostumus

– sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilön toimenkuva organisaatiossa, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä tai jos laki tai asetus sen määrää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakas tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakkaan tietoihin on pääsy myös toiminnan kannalta välttämättömällä yhteistyökumppaneilla Halla Noora Elina Hänninen (Y-tunnus: 3097669-6 ) ja laskutuspalvelun ylläpitäjällä Holvi.

Asiakkuuden yhteydessä ilmoitettuja tietoja luovutetaan tarvittaessa kuljetuspalveluja tarjoavien yritysten käyttöön, esimerkiksi Postille.

Tietoja säilytetään yrityksen rekisterissä niin pitkään kuin se on asiakkuuden hoitamisen ja kirjapitolain kannalta tarpeen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ystävällisin terveisin;

Hodma: Y-tunnus 3009913-6

Hodan Mohamed

Hodan@hodanjahalla.fi

0504724080

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *